privacyverklaring-en-disclaimer

Home Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Culsans Finance: het boekhoudkantoor dat de overeenkomst heeft gesloten met de opdrachtgever;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Culsans Finance;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Culsans Finance en de opdrachtgever voor het verrichten van diensten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Culsans Finance en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Diensten

Culsans Finance zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Culsans Finance garandeert echter niet dat de diensten foutloos of zonder onderbrekingen zullen worden uitgevoerd.

Tarieven

De tarieven voor de diensten van Culsans Finance worden vooraf schriftelijk overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle tarieven exclusief btw en eventuele andere heffingen.

Betaling

Betaling van de facturen van Culsans Finance dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid

Culsans Finance is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit de uitvoering van de diensten, tenzij deze schade of verlies is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Culsans Finance.

Geheimhouding

Culsans Finance zal alle informatie van de opdrachtgever die vertrouwelijk is, geheimhouden. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Culsans Finance en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Culsans Finance is gevestigd.